งานทดสอบวัสดุก่อสร้าง

ดำเนินการด้านการทดสอบมาตรฐาน การให้คำปรึกษาด้านวิชาการทางด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดนโยบายในการบริหารงานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ครอบคลุม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย