#ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ #สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yothathai Training) จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 89 วันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เพื่อจะสามารถนำความรู้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 159 คน
ภาพจาก ผศ.ดร.ทศพร ประเสริฐศรี
admin

About admin