วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 #ศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ #สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yothathai Training) จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 90 วันที่ 19-21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม
การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ เพื่อจะสามารถนำความรู้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป นอกจากนี้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ยังได้นำเอกสารแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะไปแนะนำให้กับผู้ร่วมอบรมด้วย
การอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 121 คน
———
ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณสุชีรา สายะรัตนชัย
ภาพจาก ผศ.ดร.ทศพร ประเสริฐศรี
admin

About admin